Thủ tướng duyệt chủ trương đầu tư hạ tầng các KCN ở Nam Định và Vĩnh Phúc

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Định Dũng vừa ký quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Mỹ Thuận và Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Thái Hòa – Liễn Sơn – Liên Hòa (Khu vực II – giai đoạn 1).

Cụ thể, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Mỹ Thuận được thực hiện trên tổng diện tích 158,48 ha, nằm trên địa bàn huyện Mỹ Lộc và huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Dự án do Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Đại Phong làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư dự án 1.621,2 tỉ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư 486,4 tỉ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Thái Hòa – Liễn Sơn – Liên Hòa (Khu vực II – giai đoạn 1) do Công ty Cổ phần Đầu tư Amane làm chủ đầu tư.

 

Thủ tướng duyệt chủ trương đầu tư hạ tầng các KCN ở Nam Định và Vĩnh Phúc

Dự án được thực hiện trên địa bàn thị trấn Hoa Sơn, xã Liên Hòa và Liễn Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc với tổng diện tích sử dụng đất của dự án 145,27 ha.

Tổng mức đầu tư dự án 774,8 tỉ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư 120 tỉ đồng.

Tiến độ thực hiện mỗi dự án không quá 36 tháng kể từ ngày quyết định chủ trương (26/2/2021).

Thủ tướng giao UBND tỉnh Nam Định và Vĩnh Phúc chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung tiếp thu, giải trình và các nội dung đã thẩm định theo quy định của pháp luật; đảm bảo việc triển khai dự án phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời chỉ đạo Ban quản lý các khu công nghiệp tại 2 tỉnh yêu cầu nhà đầu tư ký quỹ để đảm bảo thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư; góp đủ số vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được duyệt.